Leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 10 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen. De keuzes voor de productcategorieën en thema’s van de leernetwerken zijn gebaseerd op potentiële CO2-impact, de bijdrage aan transitie naar een circulaire economie, en het belang van productgroep-overstijgende thema’s als organisatietransities en samenwerking met de markt voor succesvol Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De leernetwerken zijn opgezet voor publieke partijen, maar staan speciaal ook open voor private partijen die deelnemen aan de GDCI.

Bouw en GWW

Vraagstukken die onder meer aan bod komen: Hoe zetten we de ontwerpprocessen in voor meer circulaire en CO2-arme oplossingen en hoe bouwmaterialen op een slimme manier her te gebruiken, wat betekent dit voor het inkoopproces, de bouworganisatie en bouwlogistiek?
Leernetwerk Bouw en GWW

Bedrijfskleding

Textiel zorgt voor veel CO2-uitstoot in de keten. Het ministerie van Defensie heeft met succes het initiatief genomen om textielinkoop duurzaam/circulair te maken. In dit leernetwerk worden kansen en valkuilen van de aanpak van Defensie onderzocht.
Leernetwerk Bedrijfskleding

ICT

Voor ICT zijn er veel mogelijkheden op CO2-besparing, maar de mondiale markt is lastig te beïnvloeden. Hergebruik en levensduurverlengingen bieden wel kansen op de korte termijn. Daarnaast zijn er kansrijke pilots in het onderwijs en kan gebruik gemaakt worden van internationale ontwikkelingen rond Circulair Design. Dit leernetwerk richt zich op deze ontwikkelingen.
Leernetwerk ICT

Energie

Overheden hebben diverse mogelijkheden om via inkoop het aanbod van duurzame energie te stimuleren. Zaken als contractduur en ruimte voor nieuwe initiatieven spelen een rol bij het realiseren van opwekcapaciteit. Dit leernetwerk richt zich op het inkopen van duurzame energie en de daaraan gerelateerde mogelijkheden om de transitie te stimuleren.
Leernetwerk Duurzame Energie

Mobiliteit

De transitie naar ‘zero emission’ mobiliteitsoplossingen staat hoog op de agenda bij zowel Rijk als decentrale overheden. Inkoop speelt een centrale rol in deze transitie. Dit leernetwerk is gericht op het oplossen van knelpunten bij het inkopen van duurzame mobiliteitsoplossingen.
Leernetwerk Duurzame mobiliteit

Kantoorinrichting

De kantoorinrichtingsmarkt is relatief ver doorontwikkeld op het gebied van circulaire oplossingen. Ook zijn overheden door het relatief lage risico van deze productgroep sneller bereid tot experimenten. Dat maakt dit leernetwerk bij uitstek geschikt voor kennisuitwisseling over innovatie, nieuwe verdienmodellen, opschaling enzovoort.
Leernetwerk Circulaire kantoorinrichting

Interne Organisatie

Nog te vaak wordt de verantwoordelijkheid voor het slagen van MVI op de schouders van de inkoper gelegd, terwijl de invloed van de inkoper op bijvoorbeeld scope en ambitieniveau van een project beperkt is. In dit leernetwerk staat de benodigde organisatietransitie voor succesvol MVI centraal.
Leernetwerk Interne Organisatie

Samenwerking Markt & Overheid

Samenwerking met de markt is essentieel voor kennis en begrip van elkaars belangen en behoeften. Wederzijds vertrouwen is immers noodzakelijk bij het doen van pilots en experimenten. Overheid en leveranciers onderzoeken met elkaar in dit leernetwerk succesvolle vormen van samenwerking, waarom samenwerken soms lastig is en hoe risico’s onderling verdeeld kunnen worden.
Leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid

Effectmonitoring MVI

Het is een uitdaging om MVI te monitoren. Vaak is het effect in de praktijk bijvoorbeeld pas op langere termijn meetbaar. De behoefte om het effect te meten en beleid daarmee bij te sturen, neemt echter toe. Deze expertgroep gaat bestaande initiatieven inventariseren en de haalbaarheid van een monitoringsprotocol onderzoeken. De groep zal intensief samenwerken met het RIVM in verband met hun onderzoek naar de MVI effecten en pilots. Dit leernetwerk wordt ingericht met experts, die op dit onderwerp de diepte ingaan. Voor deze expertbijeenkomst is beperkt ruimte voor belangstellenden. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u mailen naar cuno.van.geet@rws.nl.

Schaduwprijzen

Milieueffecten – waaronder CO2 impact - zijn over het algemeen nog onvoldoende terug te vinden in de prijs, vooral indirecte kosten in de keten. Bij MVI in de bouw wordt daarom al gewerkt met schaduwprijzen (Dubocalc, Breeam), maar de vraag neemt toe om dit breder toe te passen en mogelijk aan te scherpen binnen de bouw. Dit leernetwerk wordt ingericht met experts, die op dit onderwerp de diepte ingaan. Voor deze expertbijeenkomst is beperkt ruimte voor belangstellenden. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u mailen naar jeroen.van.alphen@rws.nl.